Tartu Kunstioksjoni reeglid kunstnikule

1. Teostele esitatavad nõuded

1.1 Iga kunstnik võib oksjonile esitada kuni kaks (2) teost.

1.2 Kunstnikele ei kehti ühtegi vanuselist, geograafilist või rahvuselist piirangut, kuid oksjonil saab esitada ainult enda teoseid.

1.3 Teose tehnikale, meediumile ja teemale piiranguid ei ole, kuid see ei tohi sisaldada Eesti Vabaraiigi seaduseid rikkuvat materjali.

1.4 Teoselt eeldatakse head ja professionaalset kunstilist taset ning isikupärast käekirja.

1.5 Teos peab olema eksponeerimisvalmis ja sobivalt vormistatud. Vastu ei võeta paberil, kapal ja muudel pehmetel materjalidel raamimata teoseid. Kunstnik peab nägema ette võimalikke ohte, arvestama teose vormistamisel avalikus kohas eksponeerimisega ning sellega, et ostja soovib investeerida kunsti, mis on püsiv ja korralikult vormistatud.

1.6 Komisjoni poolt väljavalitud ja oksjonile toodavad teosed peavad olema signeeritud töö esi- või tagaküljel või peab teosega olema kaasas teose autentsust kinnitav autori poolt allkirjastatud sertifikaat.

2. Teoste esitamine oksjonile

2.1 Teoste esitamine oksjonile toimub elektroonilise registreerimissüsteemi kaudu, mis asub aadressil oksjon.kunstimaja.ee.

2.2 Täita tuleb kõik nõutud väljad ning kunstnik peab arvestama, et komisjon teeb otsuse kunstniku poolt esitatud foto(de) ja info põhjal ning teose valimisel oksjonile kasutab oksjoni korraldaja kunstniku poolt esitatud infot oksjoni kataloogi koostamisel.

2.3 Kui teos osutub oksjonile valituks (vt punkt 3), peab kunstnik pärast sellekohase teate saamist e-postile, toimetama teose ettenähtud aja jooksul Tartu Kunstimajja (Vanemuise 26, Tartu).

3. Teoste valimine oksjonile

3.1 Esitatud teostest teeb lõpliku oksjonivaliku korraldajate poolt määratud komisjon.

3.2 Komisjon hindab teoseid esitatud fotomaterjali ja info põhjal lähtuvalt punktis 1 kirjeldatud nõuetest.

3.3 Komisjonil on õigus esitada kunstnikule tingimus alghinna langetamiseks, kui alghind on oksjoni konteksti ja kogemust arvestades liiga kõrge.

3.4 Komisjon valib oksjonile välja kokku viiskümmend (50) teost.

3.5 Konkursi otsusest teavitatakse kunstnikke e-posti teel. Komisjoni otsuseid ei kommenteerita.

3.6 Tartu Kunstimajja võib ettenähtud aja jooksul tuua vaid komisjoni poolt välja valitud teosed pärast sellekohase teate saamist e-postile.

3.7 Korraldajad jätavad endale õiguse teha oksjonil osalemiseks suunatud pakkumisi.

4. Valitud teoste kohale toimetamine

4.1 Kõik Tartu Kunstimajja toimetatud teosed peavad olema varustatud selgelt väljaloetava autori nime ja teose pealkirjaga.

4.2 Posti, kullerteenuste või kolmandate pooltega kohale toimetatud teosed peavad olema vastupidavalt ja transpordi nõudeid arvestavalt pakendatud.

4.3 Saabumisel fikseeritakse fotograafiliselt teose ja pakendi olukord.

4.4 Teose vastuvõtmisel võtab oksjoni korraldaja vastutuse teose säilimise eest, v.a arvatud juhul kui kunstnik on selgelt rikkunud punktis 1.5 esitatud nõudeid.

4.5 Oksjoni korraldajatel on õigus oksjonile toodud, kuid siiski nõuetele mittevastavad teosed tagasi lükata. Kunstnik peab organiseerima nende äraviimise kahe nädala jooksul pärast vastavasisulise teate saamist. Pärast seda aega ei vastuta oksjoni korraldajad enam teose säilimise eest ning hakatakse arvestama teoste hoiutasu 0,50 € päevas.

5. Teose alghind, müügihind ja oksjoni komisjonitasu

5.1 Registreerimisankeedis tuleb ära märkida teose alghind.

5.2 Teose müügihind kujuneb oksjonil enampakkumise käigus.

5.3 Oksjoni komisjonitasu on 20% teose müügihinnast.

6. Teose müümine oksjonil, arveldamine ja komisjonitasu

6.1 Teose müügihind, millest on maha arvestatud oksjoni komisjonitasu, kantakse kunstniku arveldusarvele hiljemalt kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul pärast oksjoni toimumist eeldusel, et kunstnik on täitnud ja allkirjastanud talle oksjoni korraldaja poolt saadetud komisjoni-müügilepingu.

7. Oksjonil müümata jäänud teoste müümine ja tagastamine

7.1 Oksjoni korraldajal on õigus oksjonil müümata jäänud teos müüa alghinnaga seitsme (7) päeva jooksul pärast oksjoni toimumist.

7.2 Selle perioodi järgselt on kunstnik kohustatud organiseerima teos(t)e äraviimise hiljemalt kahe nädala jooksul pärast vastavasisulise teate saamist oma e-postile. Pärast seda aega ei vastuta oksjoni korraldajad enam teose säilimise eest ning hakatakse arvestama teoste hoiutasu 0,50 € päevas.